Usklađivanje pravila državne pomoći za istraživanje i razvoj i inovacije

5. Mart 2022.

U okviru aktivnosti u oblastima iz pregovaračkog poglavlja 8, PLAC III projekat pružio je podršku Komisiji za kontrolu državne pomoći u harmonizaciji šema državne pomoći u oblasti istraživanja i razvoja i inovacija sa pravilima EU. Podrška je obuhvatila analizu postojećih šema državne pomoći u Srbiji u toj oblasti, komparativnu analizu sa stanjem u EU kao i preporuke za harmonizaciju.

 Na radionici odžanoj 2. marta 2022. godine za članove Komisije za kontrolu državne pomoći, projektna ekspertkinja Olgica Spevec predstavila je rezultate rada – predlog Smernica za dalju harmonizaciju šema državne pomoći u oblasti istraživanja i razvoja i inovacija sa pravilima EU o državnoj pomoći.

Ona je predstavila Okvir Zajednice (EU) za državnu pomoć u oblasti istraživanja i razvoja i inovacija; navela je i da su od avgusta 2021. na snazi nove vrste državne pomoći i to kao dodatak finansiranju određenih aktivnosti iz programa Horizont 2020 i Horizont Evropa. To je omogućeno izmenama  i dopunama Uredbe 651/2014 o  ocenjivanju određenih kategorija pomoći spojivim s unutrašnjim tržištem.

Državna pomoć za istraživanje i razvoj i inovacije u EU može da se dodeli na osnovu stava 3 člana 107. Ugovora o funkcionisanju EU kao državna pomoć za olakšavanje razvoja određenih ekonomskih delatnosti u Uniji.

U Srbiji, uslovi i kriterijumi usklađenosti državne pomoći za istraživanje i razvoj i inovacije sadržani su u Uredbi o uslovima i kriterijumima usklađenosti horizontalne državne pomoći. Zakon o invacionoj delatnosti predviđa ustanovljavanje ekonomskih podsticajnih mera subjektima inovacionog sistema i stimulativnih procedura i postupaka u korist tih subjekata od strane nadležnih organa, autonomne pokrajine, lokalne samouprave i pravnih osoba koje upravljaju javnim sredstvima, što je pravna osnova za dodelu državne pomoć.

Predlog Smernica za harmonizaciju obuhvata preporuku da se izvrši razdvajanje ekonomskih i neekonomskih delatnosti istraživačkih organizacija i visokoškolskih ustanova, njihovih troškova, finansiranja i prihoda. Takođe i da se spreči  unakrsno subvencionisanje ekonomske delatnosti iz javnih sredstava namenjenih obavljanju njihove osnovne neekonomske delatnosti. Fond za nauku trebalo bi da uspostavis sistem kojim svoje aktvinosti jasno uređuje u situacijama kada je davalac državne pomoći,  posrednik u dodeli javnih sredstava i državne pomoći i primalac državne pomoći.