O projektu

section-cover

O čemu se radi?

PLAC III projekat pruža pravnu podršku Vladi Republike Srbije tokom procesa harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU putem unapređenja postojećeg i izrade novog zakonodavstva, i pomaganjem tokom procesapristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Pomoć tokom procesa pregovora biće omogućena kroz radionice i obuke organizovane u okviru projekta.

Ciljevi i aktivnosti projekta

Glavni cilj projekta je postizanje visokog nivoa usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i njegova implementacija. Kako bi se postigli predviđeni ciljevi, PLAC III projekat će:

  • Pružiti pomoć institucijama u pripremi zakona, podzakonskih akata, drugih propisa, strategija, akcionih planova, uputstava kao i u razvijanju pratećih mera neophodnih za praćenje implementacije usklađenog zakonodavstva.
  • Pripremiti državnu upravu za praktične aspekte i moguće izazove tokom sprovođenja usklađenih propisa i podržati uspostavljanje funkcionalnih koordinacionih mehanizama kako bi se sprovođenje olakšalo.
  • Pružiti pomoć institucijama u proceni efekata delova zakonodavstva koje bi trebalo uskladiti i precizno predvideti finansijske implikacije njihovog sprovođenja.
  • Podržati relevantne institucije i strukture u različitim fazama pregovaračkog procesa.


Sektor
  • Obuhvata sve sektore - horizontalna aktivnost projekta
EuropeAid referenca
EuropeAid/139295/DH/SER/RS
Komponente
  • Veća usklađenost nacionalnohg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU I njegiva efikasna primena
  • Ojačani kapaciteti relevantnih nacionalnih struktura za uspešno vođenje pristupnih pregovora
  • Ciljano jačanje kapaciteta i prenos znanja iz nedavnih iskustava pridruživanja
  • Vidljivost i komunikacije
Grad / Region
Srbija
EU donacija
5.423.220 €
Vreme implementacije
Januar 2019. - April 2024.
Korisnik
Ministarstvo za evropske integracije i Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Korisnici projekta su i resorna ministarstva i institucije zadužene za usklađivanje zakonodavstva u okviru svojih pregovaračkih poglavlja.
Implementiran od strane
DMI Associates u konzorcijumu sa Eastern Bridge-om i GIZ-om.