Poglavlje 27: usklađivanje zakonodavstva sa Uredbom o invazivnim stranim vrstama

14. Februar 2024.

U podoblasti pregovaračkog poglavlja 27 – zaštita prirode -  PLAC III projekat pružio je podršku nacionalnoj administraciji Srbije u usklađivanju zakonodavstva o invazivnim stranim (alohtonim) vrstama.

U Evropskoj uniji, Uredba 1143/2014 o sprečavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta utvrđuje pravila za sprečavanje, redukciju i ublažavanje štetnog uticaja na biodiverzitet i širenje unutar Unije, namerno i nenamerno, invazivnih stranih vrsta.

U Srbiji, članovima 82. i 83. Zakona o zaštiti prirode regulisano je unošenje alohtonih divljih vrsta u prirodu i nenamerno unošenje alohtonih divljih vrsta i njihovih hibrida u prirodu na teritoriji države. Tim odredbama propisan je mehanizam za proglašenje invazivnih vrsta na teritoriji Republike Srbije, na osnovu priznatih međunarodnih kriterijuma, naučnih saznanja i obaveza koje proizilaze iz međunarodnih ugovora i dokumenata. Međutim, te odredbe nisu usklađene sa Uredbom 1143/2014 i srodnim implementacionim uredbama Evropske komisije.

Harmonizacija zakonodavstva predviđena je revidiranim Nacionalnim program za usvajanje pravnih tekovina EU 2022-2025.

Ekspertska podrška projekta Ministarstvu zaštite životne sredine sastojala se od izrade pravne i institucionalne procene nedostataka sa preporukama, pripreme izmena i dopuna odredaba Zakona o zaštiti prirode i izrade nacrta podzakonskog akta za potpuno usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Unije.


Rezultati rada projektnih eksperata zajedno sa nadležnim ministarstvom predstavljeni su na radionici održanoj 8. februara u Beogradu. Ekspertkinja Zrinka Domazetović predstavila je Uredbu o sprečavanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta, koja je doneta 2015. godine. Na popisu Unije trenutno je 88 vrsta čije je unošenje, držanje, prevoz, razmena i puštanje u prirodu zabranjeno. Uredba propisuje da države članice moraju imati potpuno operativne službene kontrole potrebne za sprečavanje namjernog unošenja invazivnih stranih vrsta. One su takođe obavezne da vrše prevenciju nenamernog unosa, kao i rano obaveštavanje, praćenje i izveštavanje ukoliko je do njega došlo.

predlog amandmana na Zakon o zaštiti prirode. Uvedena je nova terminologija, prema kojoj se radi o alohtonim vrstama. Između ostalog, predviđeno je da se odredbe o alohtonim i invazivnim alohtonim vrstama ne primenjuju one na vrste koje menjaju prirodno područje rasprostranjenosti bez ljudske intervencije (usled promena ekoloških uslova i klimatskih promena), GMO, patogene koji uzrokuju bolesti životinja, štetne organizme za biljke i biljne proizvode, kao i mikroorganizme u sredstvima za zaštitu bilja i biocidnim proizvodima. Predlog Pravilnika o invazivnih alohtonim vrstama kao prilog sadrži takozvanu „belu listu“ na kojoj su vrste koje ne predstavljaju ekološki rizik.

Radionici su prisustvovali predstavnici nadležnog ministarstva.