Rezultati PLAC III projekta predstavljeni na završnoj konferenciji

28. Mart 2024.

Projekat Pravna podrška pregovorima (PLAC III) ima važnu ulogu u podršci procesu harmonizacije zakonodavstva Srbije s pravnim tekovinama Evropske unije, ocenjeno je na završnoj konferenciji projekta održanoj 26. marta u Beogradu.

U uvodnom obraćanju, pomoćnik ministra za evropske integracije Miroslav Gačević rekao je da je suština projekta PLAC kontinuirana pravna podrška koju Srbija dobija u procesu pristupanja Evropskoj uniji. On je podsetio da saradnja sa plac projektom traje već 11 godina, zapravo od samog početka otvaranja pregovaračkog procesa, dok je PLAC III projekat trajao pet godina uz budžet od 5,4 miliona evra.

Glavni korisnik PLAC III projekta je bilo Ministarstvo za evropske integracije, ali pored njega i druga ministarstva i druge nadležne institucije koje učestvuju u procesu usklađivanja zakonodavstva, istakao je Gačević.

Gačević je rekao da je cilj tehničke podrške pružane kroz projekat doprinos unapređenju procesa usklađivanja zakonodavnog okvira Srbije s pravnim tekovinama EU i efektivne primene usklađenih propisa. Istovremeno, cilj je i dalje jačanje kapaciteta institucionalne strukture radi uspešnog vođenja pristupnih pregovora. On je kao važnu karakteristiku projekta naveo fleksibilnost, jer se PLAC III svojim aktivnostima prilagođavao potrebama korisnika u pregovaračkom procesu.

 „Rezultati projekta su veoma dobri... Konstantan razvoj zakonodavstva EU, kao i nove inicijative u procesu evropskih integracija čine da je ovakva vrsta podrške od izuzetnog značaja za proces pristupanja Republike Srbije, kao i za svakodnevni rad administracije u ispunjavanju obaveza iz tog procesa“, rekao je Gačević, dodavši da je izuzetno važno što je pravna podrška veoma konkretna, a takodje i što je projekat omogućio sagledavanje uporednih iskustava iz evropskih zemalja.


Zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Plamena Halačeva istakla je da je PLAC projekat pružio neprocenjivu podršku administraciji Srbije u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnim tekovinama EU.

„Uticaj PLAC projekta na harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva s pravnim tekovinama Unije je veliki. On je vodio administraciju Srbije kroz kompleksan proces usklađivanja nacionalnih zakona sa evropskiom standardima. Imao je ključnu ulogu u pripremi administracije Srbije za prosec skrininga i otvaranje 22 pregovaračka poglavlja“, rekla je ona.

Prema rećima Halačeve, to dostignuće nije „samo statistika, već predstavlja opipljiv korak ka podsticanju čvršćih veza između Srbije i Evropske unije“.

Ona je pozdravila posvećenost Vlade Srbije procesu usklađivanja zakonodavstva i primene propisa Unije.

„Pored ovog zahtevnog zadatka, Srbija kao zemlja kandidat ima još veće izazove u budućnosti – da dalje jača i unapređuje mehanizme koordinacije i saradnje između različitih institucija državne uprave, da unapredi svoje administrativne kapacitete i postavi ih na odgovarajući nivo za sprovođenje i obezbeđivanje efikasne primene zakona i podzakonskih akata u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju“, rekla je Halačeva.

Zamenica šefa Delegacije EU istakla je i da je važno jačanje administrativnih kapaciteta za proces harmonizacije zakonodavstva s obzirom na to da se pravne tekovine Unije konstantno razvijaju.

Vođa projekta Andrej Engelman rekao je da je projekat obuhvatio 14 pregovaračkih poglavlja iz pet klastera. Organizovano je 136 aktvnosti, uz angaćovanje 189 ekspetrata iz 20 evropskih zemalja. Izrađeni su nacrti 666 pravnih, strateških i drugih dokumenata kroz koje su transponovana 292 pravna akta EU.

Engelman je rekao da se kao najuspešnija izdvajaju poglavlja 12, 15, 27, u kojima je organizovan najveći broj aktivnosti i u kojima je utrošeno najviše radnih dana. Pri tome se, dodao je, izdvaja poglavlje 15 u kome je u poslednje dve godine dosta urađeno, od dokumenata koji se odnose na radijacionu bezbednost do energetske efikasnosti.

„Projekat je dobro prošao, posebno zato što je u većini slučajeva odziv ministarstava bio veoma dobar, jer ljudi žele nešto da urade i promene. I zbog toga se desilo da su stručnjaci angažovani na projektu uradili više nego što je prvobitno bilo predviđeno: dali su dodatne predloge i kreirali dokumente potrebne za dalje usaglašavanje“, zaključio je Engelman.

Ključni pravni ekspert projekta Zoran Sretić je kao komponente projekta naveo usklađivanje sa propisima EU, njihovo sprovođenje i primenu, zatim jačanje pregovaračkog kapaciteta Srbije (da otvori i zatvori poglavlje) i transfer znanja kroz obuke, radionice i studijske posete.

Sretić je predstavio konkretan rad po obuhvaćenim pregovaračkim poglavljima u okviru projekta.

PLAC III projekat je započeu o januaru 2019. godine. Planirano trajanje projekta od 30 meseci je dva puta produženo, tako da je celokupni period implementacije 60 meseci. Projekat sprovodi konzorcijum na čelu sa DMI Associates u saradnji sa Eeastern Group-om i GIZ-om.