Transponovanje Direktive o vodi za kupanje

7. Mart 2022.

U okviru priprema za pregovore u Poglavlju 27 koje se odnosi na zaštitu životne sredine i klimatske promene, Srbija ima obavezu da harmonizuje nacionalno zakonodavstvo u oblasti politike kvaliteta voda sa standardima i normama Evropske unije. PLAC III projekat pružio je podršku nadležnom Ministarstvu zdravlja u harmonizaciji zakona u delu koji se odnosi na vodu za kupanje.

Na radionici održanoj 3. marta, projektni ekspert Robert Silig i savetnik u Seektoru za inspekcijski nadzor Ministarstva zdravlja Zvonko Platiša predstavili su nacrt Pravilnika o kvalitetu vode za kupanje kojim je transponovana pravna tekovina EU, odnosno Direktiva 2006/7/EC o upravljanju kvalitetom vode za kupanje. Kako je rekao Silig, ta direktiva doneta je 2007. godine i odnosi se na upravljanje vodama za kupanje ali i zaštitu životne sredine; prva verzija iz 1976. godine pretrpela je značajne izmene zbeg napretka nauke i rasta finansijskih troškova koji su doveli do smanjenja broja parametara za praćenje kvaliteta vode sa 19 na svega dva.

Države članice su obavezne da identifikuju o kojoj vodi je reč kao o vodi za kupanje kao i da se stanje voda prati preko najmanje dva parametra i javnost obaveštava o nalazima. Prema Direktivi, radi se o upotrebi voda u smislu rekreacije, gde je obuhvaćeno kupanje na plažama. Sprovođenje inspekcijskih aktivnosti definisano je Direktivom.

Prema rečima Platiše, Ministarstvo zdravlja je sa PLAC III projektom radilo na transpoziciji direktive sa idejom da se ona u domaće zakonodavstvo prenese preko Zakona o vodama i Pravilnika.

Nacrt Pravilnika predviđa uvođenje kalendara monitoringa kvaliteta vode za kupanje, procenu kvaliteta i klasifikaciju voda. U aneksima su navedeni i mikrobiološki parametri koji se moraju pratiti, pravila za uzimanje uzoraka za analizu i označavanje kvaliteta voda za kupanje kao i eventualne zabrane kupanja.

Pravilnik se ne odnosi na bazene, bazene u banjama, bazene koji se koriste u terapijske svrhe kao i veštački napravljene prostore s vodama koje nisu u kontaktu sa površinskim i podzemnim vodama. Predviđa učešće javnog sektora – jedinica lokalne samouprave, koje su obavezne i da sprovode stalno obaveštavanje javnosti o kvalitetu voda za kupanje. Istu obavezu imaju i instituti za javno zdravlje.

Platiša je rekao da Republika Srbija do sada nije imala nikakav propis koji bi uređivao oblast vode za kupanje i da je načinjen veliki korak koji će pomoći laboratorijama i svim ostalim učesnicima, kao i omogućiti dobar kvalitet voda za kupanje i očuvanje životne sredine. Pravilnik, dodao je, neće biti donet sve dok ne bude usvojen nov Zakon o vodama.

Radionici je prisustvovalo više od 60 učesnika iz Ministarstva zdravlja, zavoda za javno zdravlje iz više gradova Srbije, laboratorija.