Poglavlje 9: Podrška u izradi internih akata potrebnih za implementaciju CSDR-a

15. April 2022.

Pregovaračko poglavlje 9 – Finansijske usluge je od presudnog značaja za Republiku Srbiju jer treba da obezbedi finansijsku stabilnost i adekvatnu zaštitu potrošača i investitora.

Srbija je otvorila pregovore o poglavlju 9, u okviru Klastera 2 (Unutrašnje tržište), što znači da je dostigla zadovoljavajući nivo usklađenosti tržišta hartija od vrednosti i investicionih usluga i delimično primenjuje pravne tekovine Unije u ovoj oblasti. Međutim, regulativa u oblasti finansijskih usluga se ubrzano razvija poslednjih godina. Postepeno uvođenje novih pravnih tekovina je proces koji je u toku. Zakonodavstvo Srbije nije usklađeno sa Uredbom 909/2014/EU o unapređenju saldiranja hartija od vrednosti u Evropskoj uniji i o centralnim depozitarima hartija od vrednosti (CSDR) uključujući i odredbe Direktive 98/26/EC o konačnosti poravnanja u platnim sistemima i sistemima poravnanje hartija od vrednosti (SFD).

Uslovi za punu primenu CSDR biće stvoreni pre pristupanja Srbije EU. Jedna od preporuka prethodne pomoći projekta PLAC jeste da je Komisiji za hartije od vrednosti i Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti (CSDCH) potrebna dalja pomoć u izradi podzakonskih akata koji se odnose na implementaciju CSDR i SFD.

PLAC III projekat je pružio podršku u izradi seta internih dokumenata Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti. Ekspert projekta Pjer Matek predstavio je dokumente predstavnicima CSDCH i Ministarstva finansija na radionici održanoj 13. aprila 2022. godine.

Matek je izneo pregled Uredbe 909/2014/EU (CSDR), ističući da se Uredbom implementiraju novi standardi usvojeni 2102. godine kao Principi za infrastrukturu finansijskih tržišta. Uredba definiše usluge i aktivnosti centralnih depozitara hartija od vrednosti i uvodi nova pravila u cilju jačanja discipline saldiranja.  Uvodi  sistem zajedničkog odobravanja CSD-a i definiše obaveze internalizatora saldiranja.Matek je preneo iskustva Republike Hrvatske u implementaciji CSDR-a.

U Srbiji je novi Zakon o tržištu kapitala na snazi od januara 2022. godine. U 2020. i 2021. godini pripremljen je set od 7 podzakonskih akata koji spadaju u mandat Komisije za hartije od vrednosti. Dokumenti su izrađeni uz podršku prethodnog PLAC projekta. Tekuća podrška PLAC III omogućila je izradu internih akata Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti koji će biti usklađeni sa zahtevima iz Uredbe CSDR, kao i sa relevantnim delegiranim aktima iz oblasti CSDR-a. Izrađeno je ukupno 10 internih akata – pravilnika i procedura.